Wordpress plugins
Aparat Embed

Aparat Embed

Version : 0.1
Tested up to : 4.1.19
Number of download : 1034
Average rating : 5 / 5 on 2 votes 2 votes, 5 avg.rating

Screenshots

Aparat Embed
Aparat Embed
Aparat Embed
Aparat Embed

با استفاده از ای?? افزو?? ه میتوا?? ید ویدئوهای آپارات را به راحتی در سایت خود بѯ?? جا?? ید. پس از ?? صب افزو?? ه ѩافیست آدرس ویدئو را در مت?? ?? وشته خود ب?? سبا?? ید تا ویدئو به ?? وشته شما اضافه شود. ای?? افزو?? ه هم?? ?? ی?? امѩا?? ѯ?? جا?? د?? ѩا?? ال (مجموعه ای از ویدئوها) را دارد.

Download now